Nedknust beton i hænder
En håndfuld beton

Der er et kæmpe ressourcemæssigt potentiale i at sortere bygge- og anlægsaffald. Der findes imidlertid mange miljø- og sundhedsskadelige stoffer i det gamle bygge- og anlægsaffald, som vi ikke ønsker at recirkulere. Derfor er det vigtigt, at du får undersøgt materialerne allerede inden renoverings/nedrivningsprojektet går i gang. Som ejer af affald, er det dig, der har det juridiske ansvar for, at proces og sortering forløber korrekt.

Du skal altid sortere genanvendeligt bygge- og anlægsaffald på byggepladsen eller på et sorteringsanlæg, som er registreret i Affaldsregisteret som indsamlingsvirksomhed med behandlingskapacitet.

Bygge- og anlægsaffald opdeles i fire kategorier:

 • Genanvendeligt affald
 • Forbrændingsegnet affald
 • Deponeringsaffald
 • Farligt affald. 

Du skal sortere byggeaffald i minimum 10 affaldsfraktioner :

 • Natursten, fx granit og flint.
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten).
 • Beton. 
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton. 
 • Jern og metal. 
 • Gips. 
 • Stenuld.
 • Jord. 
 • Asfalt. 
 • Blandinger af beton og asfalt., og du skal håndtere efter gældende bekendtgørelse.

Genbrugsstationerne i Vestforbrændings opland kan modtage mindre mængder bygge- og anlægsaffald fra mindre projekter. Er der tale om større projekter (renovering af mere end 10 m3 eller mere end 1 tons affald) skal du anmelde hvilke affaldsfraktioner, dit projekt omfatter, så anviser kommunen de anmeldte fraktioner til steder, der kan håndtere dem. Du kan anmelde på via www.bygningsaffald.dk 

Screening

Hvis bygningen eller anlægget er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal du screene for forekomst af PCB. Hvis du udskifter termoruder, der er produceret mellem 1950 og 1977, skal du også screene for PCB. Screeningsskemaet finder du i anmeldelsen. Kan du ikke svare nej til alle punkter i screeningen, skal du kortlægge hvor og hvor meget PCB der er i bygningens dele. Du kan læse mere om sortering, anmeldelse, screening og kortlægning i folderen om håndtering af byggeaffald.

Du har desuden pligt til at undersøge bygningen for farlige stoffer inden nedrivning eller renovering. På den måde sikrer du, at rent, forurenet og farligt affald håndteres korrekt og ikke sammenblandes. Det giver mest genanvendelse og mindst spredning af farlige stoffer.
 

Farligt affald

Farligt affald skal anmeldes til Center for Teknik og Miljø, herunder PCB- og asbestholdigt affald. Du skal anmelde farligt bygge- og anlægsaffald.
Ved anmeldelse af farligt affald skal Center for Teknik og Miljø have analyser af affaldet, til brug for anvisning af modtageanlæg.

Del: