Rent træ til genanvendelse
Træ til genanvendelse - Vestforbrænding Frederikssund

Anmeldelse af byggeaffald

Det er bygherrens pligt at anmelde affaldet til kommunen senest 2 uger, før renovering eller nedrivning påbegyndes.

Ofte bliver det entreprenøren, der udfører denne opgave på bygherrens vegne. Affaldet skal anmeldes, hvis det drejer sig om over 1 tons, 10m2 og hver gang der er farligt affald eller asbest involveret. Du kan læse mere om, hvornår man skal anmelde på siden for privat byggeaffald.  

Hvem er affaldsproducent

Som udgangspunkt er det bygherren, som er affaldsproducent, og dig som entreprenør, der udfører opgaven på bygherrens vegne.

Affaldsproducenten har pligt til at håndtere, herunder behandle, bygge- og anlægsaffaldet korrekt.

 

Efter aftale kan du som entreprenør også overtage ansvaret for materialerne, inden de bliver til affald. I så fald overtager du rollen som affaldsproducent. Dette betyder, at affaldsproducentens forpligtelser i disse tilfælde påhviler dig, og affaldet vil herefter blive til erhvervsaffald, uanset om affaldet stammer fra en privat bolig.

Eksempel: Hvis en privat husejer indgår en aftale med en tømrer alene om, at han skal forestå nedrivningen af eksempelvis en carport, vil affaldet som udgangspunkt anses som den private husejers affald – og dermed være husholdningsaffald. Hvis den private husejer derimod som led i entreprisen aftaler, at tømreren overtager ejendomsretten til carporten, inden den bliver til affald, vil affaldet fra carporten som udgangspunkt anses som tømrerens affald – og dermed være erhvervsaffald.

Det er på den baggrund afgørende, at der indgås klare aftaler om, hvem der ejer materialerne, før de bliver til affald, og dermed afgøre hvem der er affaldsproducent.

 

Regler om sortering af affald 

Der er forskel på håndtering af affald, hvis affaldsproducenten er privat (husholdninger) eller professionel (erhvervsvirksomheder). Som regel er bygherren affaldsproducent.

For de professionelle er det de kommunale regulativer for erhvervsaffald og kravene i affaldsbekendtgørelsens kap. 10, der gælder. Affaldsproducerende virksomheder skal:  

Sortering af affald

Virksomheder skal sortere deres bygge- og anlægsaffald i henhold til affaldsbekendtgørelsens kapitel 9, § 49 og § 50.

Virksomheder skal udsortere farligt affald, PCB-holdigt affald og termoruder fra deres bygge- og anlægsaffald.

Derudover skal virksomheder kildesortere deres bygge- og anlægsaffald i minimum følgende affaldsfraktioner:

  • Natursten, fx granit og flint
  • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
  • Beton
  • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
  • Jern og metal
  • Gips
  • Stenuld
  • Jord
  • Asfalt
  • Blandinger af beton og asfalt

Virksomheden kan lade usorteret bygge- og anlægsaffald sortere på et sorteringsanlæg, som er er registreret i Affaldsregisteret.

Hvis affaldsmængden ikke overstiger 1 ton, kan virksomheden vælge ikke at kildesortere. Kommunen vil i så fald anvise affaldet til sortering.

Virksomheder har pligt til at materialenyttiggøre deres kildesorterede erhvervsaffald, og denne pligt om materialenyttiggørelse kan overdrages til fx en indsamlingsvirksomhed eller et genanvendelsesanlæg. Med pligt til at materialenyttiggøre forstås, at alt genanvendeligt skal sorteres fra.

Den affaldsproducerende virksomhed eller indsamlingsvirksomhed skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen fremvise dokumentation for, at affald er håndteret i overensstemmelse med lovgivningen.

Gammelt eternittag

Eternit/Asbesttage

Skal du skifte dit eternit/asbesttag, så læs med her, inden du går i gang.

Eternit og asbest på genbrugsstationen - skal emballeres
Nyhed

Eternit skal pakkes ind

Eternitaffald skal fremover være emballeret i lukket plastemballage, når det skal afleveres på genbrugsstationerne for at undgå risiko for spredning a…

Del: