Hvad er bygge- og anlægsaffald?

Bygge- og anlægsaffald er det affald, der opstår i forbindelse med byggeri, renoveringer, nedrivning, lednings- og anlægsarbejder samt lignende arbejde. Affaldet kan eksempelvis være murbrokker, træ, armeringsjern, kabler, asfalt, vinduer, klinker og sanitet.

Ved bygge- og anlægsprojekter kan der fremkomme farligt og miljøskadeligt affald. Dette affald - såvel som uforurenet bygge- og anlægsaffald - skal håndteres og sorteres korrekt for at undgå skader på miljø og sundhed og for at spare på ressourcerne. Som ejer af den genstand, det stof eller materiale, som bliver til affald i forbindelse med renovering eller nedrivning, har du ansvaret for korrekt sortering og håndtering af affaldet. 

Overordnet set skal du huske følgende:

 1. Før byggearbejdet påbegyndes, skal du gennemgå bygningen og byggearbejdet, for at identificere de forskellige typer af affald og vurdere, hvorvidt der findes miljø- og sundhedsskadelige materialer i bygningen, inden affaldet meldes.
  • Vær opmærksom på, at en bygning eller et anlæg, der er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal screenes for PCB, inden du kan anmelde affaldet.
 2. Du skal anmelde bygge- og anlægsaffald til kommunen senest 14 dage inden, du går i gang med byggeprojektet, når:
  • Dit byggearbejde omfatter mere end 1 ton affald.
  • Du skal fjerne asbestholdige materialer 
  • Du skal af med farligt affald, fx. bly i maling, PCB.
 3. Du skal sørge for at affaldet sorteres korrekt, så det kan blive behandlet på den rigtige måde.
 4. Du skal sørge for enten selv at genbruge eller genanvende med muligt affald, eller sende det til virksomheder, som lovligt kan genbruge eller oparbejde affaldet. Farligt og miljøskadelige affald skal anvises til behandling hos en godkendt behandlingsvirksomhed. 

Dit ansvar

Som ejer af det, der skal ombygges eller nedrives, er du bygherren, og oftest også affaldsproducenten. Definitionen "bygherre" kan også dække over personer, som har fuldmagt til at træffe beslutninger på vegne af bygherre, fx boligselskaber, driftsorganisationer og beboerrepræsentanter.

Hvis du som bygherre ikke selv står for at gennemføre projektet, men indgår aftaler med rådgivere og entreprenører, skal du være opmærksom på, at ansvaret for at opgaven bliver løst korrekt, forbliver dit ansvar - medmindre du har indgået en aftale om, at din entreprenør overtager ejerskabet til materialerne, før de bliver til affald. Det er derfor vigtigt, at du igennem hele projektet forholder dig til, hvilke regler, der gælder for dig som ejer af affaldet.

Husk, at nedrivning også kræver tilladelse hos byggemyndigheden.

Læs mere om dit ansvar og hvad du skal være opmærksom på

vcob.dk er en hjemmeside lavet til at du kan læse om, hvad du skal være opmærksom på både før, under og efter dit byggeprojekt.

Transport

Til transport af affald skal der anvendes en transportør eller indsamler, som er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister. Du kan også vælge selv at transportere affaldet. Du skal bare være opmærksom på de krav, der findes til transport af eventuelle farlige materialer.

Kommunen henter ikke bygge- og anlægsaffald, og du skal derfor aflevere det på genbrugspladsen eller anmelde det, og få det anvist til et modtageanlæg, der kan håndtere det, hvis det hører under farligt affald.

Aflevering på genbrugsstationerne

Mindre mængder sorteret bygge- og anlægsaffald kan afleveres på genbrugspladsen, f.eks. affald fra en mindre ombygning, eller omlægning i haven. 

Brug af uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for nye materialer

Du kan anvende sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer til f.eks. vejanlæg eller lignende, uden at anmelde, men du skal være opmærksom på følgende:

• Nogle projekter kræver godkendelse fra vejmyndighed, byggemyndighed eller miljømyndighed.
• Der må kun anvendes natursten, uglaseret tegl, beton eller blandinger af disse materialer, og materialerne skal forbehandles.
• Du skal kunne dokumentere, at affaldet er uforurenet, og kommunen kan bede om dokumentation.
Reglerne fremgår af Bekendtgørelse om restprodukter, BEK nr. 1672 af 15.12 2016.

Andet

Skal du flytte jord bort fra områdeklassificerede arealer, skal du melde jordflytningen til kommunen - læs mere på Egedal Kommunes hjemmeside: Jordflytning.

LÆS MERE OM

Gammelt eternittag

Eternittag

Skal du skifte dit eternit/asbesttag, så læs med her, inden du går i gang.

Rent træ til genanvendelse

Sortering af byggeaffald

Læs her om hvad du har pligt til at sortere.

HUSK

Eternit på genbrugsstationen - aften
Nyhed

Eternit skal pakkes ind før aflevering på genbrugsstationerne

Eternitaffald skal fremover være emballeret i lukket plastemballage, når det skal afleveres på genbrugsstationerne for at undgå risiko for spredning a…

Del: